דאגה מהמשך עליית מחירי דירות

שתפו בפייסבוק
 
 
 
 

הערכת בנק ישראל לאינפלציה ב- 12 חודשים הבאים עודכנה כלפי מעלה
מחירי הדירות ומדד הדיור (שכר הדירה) ממשיכים לעלות בקצב מהיר לצד המשך התרחבות מהירה באשראי לדיור.

ריבית בנק ישראל לחודש אוגוסט 2010 תעלה ב-0.25 נקודות אחוז

מתוך מערכת הבנקאות בישראל סקירה לשנת 2009, הסיכונים והלימות ההון ע' 47

האשראי לדיור:
ההורדה הדרמטית של ריבית בנק ישראל והעלייה החדה של משקל ההלוואות הלא- צמודות בריבית משתנה בסך האשראי לדיור 72 הגדילו את החשיפה של הבנקים לעלייה בשיעור הריבית. לווים שנטלו הלוואות לא-צמודות בריבית משתנה אמנם נהנים כיום מנטל חוב מצומצם, אולם הם חשופים לעלייה של ריבית בנק ישראל – אפשרות הצפויה להתממש בהדרגה על רקע רמתה הנמוכה כיום. לפיכך נבחנה ההשפעה של עליית שיעור הריבית על הלוואה לדיור לא-צמודה בריבית משתנה על נטל החוב 73 . התקבל שעלייה של כ 5- נקודות אחוז בריבית, לרמה של 7% , מגדילה את נטל החוב ב 14- נקודות אחוז, לשיעור של 44% – בדומה לרמה ששררה בשנת 2003 .

התרחבות כזאת של נטל החוב צפויה להביא לגידול ההפרשות לחובות מסופקים בגין האשראי לדיור.
בשנתיים האחרונות עלו במידה ניכרת מחירי הדירות בישראל, לאחר ירידה מתמשכת של כעשר שנים, וחלק מהרכישות והעסקאות הן בדירות להשקעה. בישראל שיעורי המימון (LTV) הממוצעים ונטל החוב הממוצע נמוכים ביחס למקובל במדינות מפותחות בעולם. אף על פי כן התממשות תרחיש של ירידה ניכרת במחירי הדיור בד בבד עם פגיעה במקורות ההכנסה של משקי הבית עלול להוביל למכירת דירות במחירים הנמוכים משווי המשכנתאות שניטלו לשם רכישתן, וכך – לגידול של שיעורי ההפסד של הבנקים מתיקי האשראי לדיור. עם זאת איננו צופים פגיעה ישירה באיתנותה של מערכת הבנקאות מהתממשות תרחיש מעין זה.

72 שיעור ההלוואות השקליות בריבית משתנה הגיע בפברואר 2009 לרמת שיא של 77% .

73 נטל החוב מוגדר, לעניין זה, על ידי שיעור ההחזר הממוצע של הלוואה לדיור מההכנסה הממוצעת. שיעור ההחזר חושב על סמך התקופה הממוצעת המקורית לפירעון, הריבית הממוצעת, גובה ההלוואה הממוצעת לדיור וציפיות האינפלציה; ההכנסה הממוצעת חושבה על סמך השכר הריאלי הממוצע למשרת שכיר.

74 מהערכה של חטיבת המחקר בבנק ישראל (המבוססת על מודל  DSGE) לגבי הרמה הצפויה של ריבית בנק ישראל לסוף שנת 2011 עולה כי רמה של 6% נמצאת בתחום המכסה 66% מהתפלגות הריבית הצפויה. המשמעות היא – עלייה של כ 5- נקודות אחוז בהשוואה לרמתה כיום (דוח האינפלציה  2009, הרביע הרביעי).

שלומי שעיה

שלומי שעיה

אודות שלומי שעיה אודות שלומי שעיה אודות שלומי שעיה אודות שלומי שעיה אודות שלומי שעיה אודות שלומי שעיה אודות שלומי שעיה אודות שלומי שעיה אודות שלומי שעיה אודות שלומי שעיה אודות שלומי שעיה אודות שלומי שעיה אודות שלומי שעיה אודות שלומי שעיה אודות שלומי שעיה אודות שלומי שעיה אודות שלומי שעיה אודות שלומי שעיה אודות שלומי שעיה

יצירת קשר