הראל – ביטוח ביטול טיסה – TRAVEL CANCELLATION

הראל – ביטוח ביטול טיסה – TRAVEL CANCELLATION

דמי ביטול טיסה – האם ניתן לבטל נסיעה לחו"ל ולהימנע מחיוב בדמי ביטול טיסה?

ביטוח ביטול נסיעה לחו"ל מאפשר לך לבטח את ההוצאות שלך בעקבות ביטול הנסיעה, הפסד כספי בגין:

  • החזר הוצאות בגין ביטול כרטיס טיסה מישראל
  • החזר הוצאות בגין ביטול מלון בחו"ל
  • החזר הוצאות בגין ביטול שייט מישראל
  • החזר הוצאות בגין ביטול חבילת נופש טיסה ולינה
  • החזר הוצאות בגין ביטול טיסות המשך בחו"ל / שייט בחו"ל
  • החזר הוצאות בגין ביטול השכרת רכב
  • החזר הוצאות בגין ביטול כרטיסים להופעות בחו"ל

את הביטוח ניתן לרכוש בתוך 7 ימים מיום רכישת כרטיס (יום הרכישה + 6 ימים) הטיסה/שייט מישראל/חבילת נופש ובלבד שנותרו 30 ימים לפחות עד למועד היציאה מהארץ

מבטחים את סכום ההוצאה עבור חבילת התיור 

את מחיר הביטוח מחשבים לפי 6% מסכום הביטוח המבוקש

מקרה הביטוח
מבוטח/ת נוסע/ת שהחליט/ה לבטל את הנסיעה מסיבה כלשהי ,בתנאי שהיוזמה לביטול הנסיעה הינה של המבוטח (או הנוסע בלבד) ולא עקב כח עליון ו/או ביטול ביוזמת ספק תיירות.

ביטוח ביטול נסיעה לחו"ל ע"י המבוטח מאפשר החזר הוצאות בגין ביטול הנסיעה, בשיעור 80% של עד .$20,000

הצטרפות אונליין  <ביטוח ביטול טיסה – הראל>

ביטוח ביטול נסיעה לחו"ל על ידי המבוטח
הראל חברה לביטוח בע"מ

פברואר 2018
פרק : 1  הגדרות
1    ההגדרות חלות על כל פרקי הפוליסה וחלקיה אלא אם צוין אחרת במפורש:
1.1
המבטח
הראל חברה לביטוח בע"מ.
1.2 המבוטח:
כל מי ששמו נקוב בדף הרשימה כמבוטח.
1.3 הפוליסה:
חוזה ביטוח זה, שבין המבוטח לבין המבטח, ובכלל זה ההצעה, דף הרשימה וכל
תוספת ונספח המצורפים לו.
1.4 הצעה:
מסמך המצורף לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, שכולל את הפרטים, ההצהרות
והתנאים הדרושים לשם התאמת פוליסת הביטוח לתנאי חוזה הביטוח של המבוטח.
1.5 דף רשימה:
דף פרטי הפוליסה המהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה וכולל בין היתר את פרטי
המבוטחים, תאריכי הביטוח, פירוט המבוטחים וסכום הביטוח.
1.6 חו"ל:
כל מקום או מדינה מחוץ למדינת ישראל.
1.7 ספק שירותי תיור:
סוכנות נסיעות, חברת תעופה ו/או חברת שייט מאושרת על ידי הרשויות המוסמכות
בישראל ו/או בחו"ל, משווק שירותי תיירות, ספק שירותי תיירות בחו"ל (כגון: בית מלון,
חברת השכרת רכב) מהם נרכשה חבילת התיור.
1.8 חבילת תיור:
תשלומי המבוטח בגין נסיעה מתוכננת לחו"ל הכוללים כרטיסי טיסה לחו"ל, טיסות
המשך בחו"ל, שירותי קרקע בחו"ל, לרבות טיול מאורגן או נופשון שכל מרכיביו נרכשו
כיחידה אחת לרבות בתי מלון, השכרת רכב, כרטיסים להופעות בחו"ל, שכירת ציוד.
1.9 נסיעה:
יציאה מישראל לחו"ל.
1.10 כרטיס טיסה ראשון:
כרטיס הטיסה מישראל לחו"ל אשר נרכש בישראל עבור קטע הטיסה הראשון של
המבוטח (שאינו טיסת המשך מחו"ל) במסלול הנסיעה באוויר או בים לחו"ל.
1.11 התקופה או תקופת הביטוח:
תקופת הביטוח כפי שצוינה בדף הרשימה ובתנאי שתאריך תחילת הביטוח לא יפחת
מ- 7ימים ולא יעלה על 365ימים לפני מועד הנסיעה.
1.12 תום תקופת הביטוח:
תקופת הביטוח תסתיים לפי המוקדם מבין:
1.12.1 לפני מועד הנסיעה המראת קטע הטיסה הראשון מישראל, של הנסיעה
המתוכננת כמפורט בדף הרשימה.
1.12.2 קרות מקרה הביטוח.
1.12.3 ביטול הפוליסה על ידי המבוטח או המבטח.
1.13 ביטול נסיעה:
ביטול על ידי המבוטח, של כרטיס הטיסה הראשון ו/או ביטול על ידי המבוטח של כל
חבילת התיור כולל כרטיס טיסה ראשון, ובלבד שנעשו ביוזמת המבוטח.
1.14 השתתפות עצמית:
חלקו של המבוטח בהוצאות בגין מקרה ביטוח כמפורט בטבלת גבולות האחריות
בפוליסה. מובהר בזאת כי חבות המבטח לתשלום תגמולי ביטוח במקרה בו חלה
על המבוטח השתתפות עצמית תהיה בניכוי ההשתתפות העצמית.
1.15 סכום ביטוח:
סכום ביטוח שרכש המבוטח וצוין בדף הרשימה שאינו עולה על עלות חבילת התיור
אותה רכש כולל סכומים שחלה על המבוטח חובה לשלמם במקרה של ביטול הנסיעה
ביוזמתו, למעט סכומים שהמבוטח זכאי לקבל החזר בגינם מצד שלישי כלשהו
במקרה של ביטול כאמור
1.16 ישראל:
שטח מדינת ישראל כולל השטחים המוחזקים על ידי מדינת ישראל.
1.17 חוק הביטוח:
חוק חוזה הביטוח תשמ"א-.1981
1.18 חוק הבריאות:
חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד-.1994
1.19 דולר:
דולר של ארה"ב.
פרק : 2 מקרה הביטוח והתחייבות המבטח
2 מקרה הביטוח: ביטול נסיעה על ידי המבוטח (כמוגדר בסעיף 1.13לעיל,) מכל סיבה שאינה
מוחרגת בפוליסה זו, אשר בעקבותיו נגרמו למבוטח הוצאות בגין ביטול כרטיס הטיסה הראשון
ו/או חבילת התיור בכפוף לכל התנאים להלן במצטבר:
2.1 ביטול הנסיעה הנו ביוזמת המבוטח בלבד ובוצע במשך תקופת הביטוח;
2.2 המבוטח המציא למבטח העתק מהודעת הביטול לספק שירותי התיור כולל אסמכתא
על מועד שליחת הודעה זו;
2.3 ביטול כרטיס טיסה ראשון.
פרק: 3 תקרת תגמולי הביטוח
3 השיפוי למבוטח בגין הוצאותיו בפועל בקרות מקרה הביטוח יהיה בשיעור של % 80מהסכומים
בהם נשא המבוטח וזאת במקרה של ביטול כרטיס טיסה ראשון ובעקבותיו ביטול חבילת
התיור שרכש. למרות האמור יובהר כי במקרה של ביטול נסיעה תוך פחות מ- 12שעות
לפני מועד הנסיעה, מסיבה שאינה עקב מצב רפואי שארע למבוטח ו/או למשפחתו
הגרעינית (לעניין זה, בן או בת זוג של מבוטח וילדי כל אחד מהם,) גובה השיפוי למבוטח
בגין הוצאותיו בפועל יהיה בשיעור של % 60מהסכומים בהם נשא המבוטח.
אחריות המבטח לפי פוליסה זאת לא תעלה על סך % 80מהפסד התשלומים בפועל ועד
סכום הביטוח אותו רכש המבוטח וצוין בדף הרשימה ובכל מקרה לא יעלה על סך של
,$20,000הנמוך מבניהם.
פרק: 4 חריגים לפוליסה
4 המבטח לא ישלם תביעה/ות על פי אחד מפרקי הפוליסה המפורטים לעיל, בגין אירוע
הנובע ו/או הקשור ב:
4.1 ביטול נסיעה שאינה ביוזמת המבוטח.
4.2 חבילות תיור שנרכשו לאחר תאריך תחילת הביטוח.
4.3 שינוי של עלות חבילת התיור על ידי המבוטח לאחר רכישת הפוליסה מבלי
שהמבוטח עדכן את תנאי הפוליסה שלו בהתאם לגבול האחריות הנדרש.
4.4 ביטול נסיעה שאינו כולל ביטול כרטיס טיסה ראשון.
4.5 נזק תוצאתי של מקרה הביטוח מכל סוג שהוא.
4.6 ביטול נסיעה מכל סיבה שהיא לרבות עקב כח עליון, שהינו ביוזמת ספק שירותי
התיור, שירותי קרקע או כל גורם אחר שאינו המבוטח. חריג זה לא יחול אם
המבוטח ביטל את הנסיעה לפני מועד הודעת הגורמים כאמור לעיל על ביטול.
.4.7סכומים שהמבוטח זכאי לקבל החזר בגינם מצד שלישי כלשהו במקרה של ביטול
נסיעה ביוזמתו.
פרק: 5 תביעה
5.1 המבוטח ישתף פעולה עם המבטח לפני ואחרי הגשת התביעה ויעשה כל הנדרש כדי
לאפשר למבטח לברר חבותו לתשלום עפ"י תנאי הפוליסה והיקפה.
5.2 המבוטח יודיע למבטח מיד בקרות מקרה ביטוח ויצרף למסמכי התביעה את המסמכים
הבאים מקוריים או בהיעדר מסמכים מקוריים, כנגד העתקם, בצירוף הסבר למי נשלחו
האישורים המקוריים ופירוט הסיבה שאין ביכולתו להמציאם והפרטים הרלוונטיים:
5.2.1 העתק מהודעת הביטול ששלח לספק שירותי התיור כולל אסמכתא על מועד
שליחת הודעה זו.
5.2.2 אישור ספק שירותי התיור על ביטול כרטיס טיסה ראשון ו/או חבילת התיור
שכולל פירוט על הסכומים בהם חויב המבוטח עקב ביטול הנסיעה.
5.2.3 קבלות על זיכויים אשר המבוטח קיבל מספקי שירותי התיור עקב ביטול
הנסיעה
5.2.4 אישורים או מסמכים אחרים ככל שיידרשו על ידי המבטח המעידים על
עלויות הביטול הישירות שנגרמו עקב מקרה הביטוח.
5.3 ביצוע האמור בפרק זה על כל סעיפיו, ע"י המבוטח, מהווה תנאי מוקדם לחבות המבטח
ותשלום פיצוי או שיפוי כלשהו עפ"י פוליסה זו.
5.4 המבוטח ימסור למבטח הודעה בכתב בעת הגשת התביעה, על כל ביטוח אחר
שברשותו מפני הסיכונים המכוסים על פי פוליסה זו.
5.5 תגמולי ביטוח מכוח פוליסה זו ישולמו במטבע ישראל, לפי הפירוט הבא:
5.5.1 תגמולי ביטוח להם זכאי המבוטח, בגין החזר הוצאות ששולמו במטבע
ישראלי – ישולמו במטבע ישראלי ויוצמדו למדד המחירים לצרכן ממועד
תשלומן על-ידי המבוטח ועד למועד תשלום תגמולי הביטוח.
לצורך בחינת גבול האחריות יחושבו תגמולי ביטוח להם זכאי המבוטח,
בגין החזר הוצאות ששולמו במטבע ישראלי, בהתאם לערכו הדולרי של
כל תשלום על פי סוג שער החליפין שלפיו שילם המבוטח את דמי הביטוח,
הידוע במועד ביצוע תשלום תגמולי הביטוח.
לעניין סעיף זה "מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה או בהעדר פרסום כנ"ל, מדד שיתפרסם על ידי גוף
רשמי אחר שיבוא במקומו, או מדד כלשהו שייוחד לשירותי בריאות.
5.5.2 תגמולי ביטוח להם זכאי המבוטח, בגין החזר הוצאות ששולמו במטבע שאינו
מטבע ישראלי – יומרו מהמטבע שבו שולמו לדולר ארה"ב וממנו למטבע
ישראלי בהתאם לשער הידוע במועד תשלום תגמולי הביטוח של סוג שער
החליפין שלפיו שילם המבוטח את דמי הביטוח.
5.5.3 תגמולי ביטוח להם זכאי המבוטח שלא בגין החזר הוצאות – ישולמו במטבע
ישראלי בהתאם לשער הידוע במועד תשלום תגמולי הביטוח של סוג שער
החליפין שלפיו שילם המבוטח את דמי הביטוח.
פרק: 6 השתתפות עצמית
בגין מקרה ביטוח תנוכה השתתפות עצמית בגובה של % 20או % 40על פי המקרה, כמפורט
בסעיף 3 לעיל.
פרק: 7 תשלום דמי הביטוח
דמי הביטוח ישולמו על ידי המבוטח למבטח במועד עריכת הביטוח.
פרק: 8 ביטוח בחברות אחרות או צד שלישי
8.1 המבוטח ימסור למבטח הודעה בכתב בעת הגשת התביעה, על כל ביטוח אחר
שברשותו מפני הסיכונים המכוסים על פי פוליסה זו.
8.2 פוליסה זו תכסה מקרה ביטוח המכוסה עפ"י תנאי פוליסה זו, גם אם בזמן קרות
האירוע נשוא האובדן או הנזק או ההוצאה הנ"ל היה קיים לגביו ביטוח אחר או ביטוחים
אחרים, בין שנעשו על ידי המבוטח ובין שנעשו על ידי אחר, וזאת עד לגבול האחריות
הקבוע בפוליסה זו. למבטח תהא זכות שיבוב כלפי המבטח ו/או המבטחים האחרים
לגבי הסכום החופף.
8.3 תבע המבוטח תשלום מאת המבטח עבור הוצאה לגביה חלה אחריות של צד שלישי
לכסותם על פי דין ו/או על פי הסכם, לרבות הסכם ביטוח, ותשלום כנ"ל שולם על ידי
המבטח, יהא המבטח זכאי לשובב הסכומים ששולמו על ידו למבוטח.
8.4 שולמו על ידי המבטח תשלומים כאמור בסעיף 8.3לעיל, תעבור למבטח כל זכות
שהייתה או שישנה למבוטח כנגד צד שלישי וזאת בגובה סכום תגמולי הביטוח ששולמו
על ידו למבוטח. המבוטח ימחה את זכויותיו כלפי הצד השלישי לטובת המבטח עד
לגובה הסכום כאמור בסעיף זה.
8.5 על המבוטח לשתף פעולה עם המבטח ולעשות כל פעולה על מנת לאפשר קבלת
הסכומים אשר שולמו על ידי המבטח והיו באחריות הצד השלישי

פרק: 9 ביטול הפוליסה ע"י המבוטח
9.1 המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בתוך תקופת הביטוח בהתאם לתנאיה וחריגיה
המלאים של הפוליסה.
9.2 חישוב דמי הביטוח המגיעים למבוטח במקרה של ביטול נסיעה ובמידה ולא היו
תביעות יהיו כמפורט להלן:
9.2.1 דמי הביטוח בגין כל תקופת הביטוח (ובתנאי ששולמו במלואם למבטח)
כפול מספר הימים ממועד ביטול הפוליסה עד תום תקופת הביטוח, מחולק
במספר הימים הכולל של כל תקופת הביטוח כמפורט בדף הרשימה (להלן:
"ההחזר היחסי.)"
9.2.2 מסכום ההחזר היחסי של דמי הביטוח ינוכו עלויות המבטח בשיעור של %20
מדמי הביטוח בגין כל תקופת הביטוח.
9.2.3 בכל מקרה המבוטח לא יהא זכאי להחזר דמי הביטוח בגין ביטול הפוליסה
ב- 90יום האחרונים של תקופת הביטוח ו/או במשך 7ימים לפני תום תקופת
הביטוח, על פי התקופה הארוכה מבין השתיים.
להלן דוגמא להחזר דמי הביטוח:

$ 100

דמי הביטוח

 120ימים

אורך חיי הפוליסה

 30ימים

ביטול לאחר

 90ימים

יתרת ימים לנסיעה

$ 75

חישוב דמי הביטוח (יחסי)

$ 20

השתתפות עצמית – %20

$ 55

החזר למבוטח

פרק: 10 התיישנות
תקופת התיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים ממועד קרות מקרה הביטוח.
פרק: 11 חוק ושיפוט
כל הליך משפטי על פי פוליסה זו או הנובע ממנה יידון על פי דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט
הבלעדי בכל הליך כזה יהיה בבתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל בלבד עפ"י דין

 

יצירת קשר